Biblioteca comunală ”Mihail Kogălniceanu” Răucești

Comunicat de presa – Dezvoltarea competențelor digitale de bază în cadrul bibliotecilor din județul Neamț” – Proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență”

Powered By EmbedPress

MISIUNEA BIBLIOTECII:

     Erodarea spiritului comunitar, în contextul transformărilor petrecute în societate, ar trebui sa fie in atenția instituțiilor de cultura. Astfel biblioteca publica trebuie să-şi asume un rol activ în afirmarea tradiţiilor şi valorilor locale asociind sarcinilor ce le reveneau, prin tradiţie, de dezvoltare a colecţiilor şi de informare, servicii de memorie şi cunoaştere locală.
Principiile directoare ale IFLA şi UNESCO cu privire la serviciile bibliotecii publice stipulează necesitatea acesteia de a-şi asuma, în cadrul comunităţii locale, rolul de agent esenţial în vederea achiziţionării, prezervării şi promovării culturii locale în toată diversitatea ei prin conservarea colecţiilor de istorie locală, organizarea de expoziţii şi cercuri de lectură, promovarea de documente de interes local, promovarea unor programe interactive şi, nu în ultimul rând, prin susţinerea şi dezvoltarea tradiţiei orale ca vector important al comunicării . (v. Les services de la bibliothèque publique: principes directeurs de l’IFLA/UNESCO.
Colecţiile de istorie locală găzduite de bibliotecile publice sunt privite ca instrumente capabile să reflecte comunitatea în toată diversitatea ei, să contribuie la educarea societăţii prin încurajarea participării active a cetăţenilor în vederea salvgardării şi promovării identităţii comunitare.
Parafrazându-l pe unul din cei mai mari istorici români, Nicolae Iorga, comunitatea locală care nu-şi cunoaşte istoria este ca şi copilul care nu-şi cunoaşte părinţii. Avem mereu nevoie să ne întoarcem înspre rădăcini, înspre origini ca să nu rătăcim drumul ce-l avem de parcurs.

Obiective :

  1. Extinderea ariei serviciilor bibliotecii
  2. Promovarea conştientizării moştenirii culturale
  3. Crearea şi întărirea deprinderilor de lectură la copii începând de la vârste fragede‚ susţinerea educaţiei individuale şi autodidacte

DIRECTII DE ACŢIUNE:

1. Servicii pentru utilizatori.

  • oferirea de documente pentru întreaga populație, precum și accesul la cultură și universul informațional reprezintă partea din activitate susţinută în mod continuu de-a lungul anilor trecuţi dar care se poate îmbunătăţii în urma acumulării de experienţă şi adaptării la noile cerinţe ale societăţii actuale; (termen : Permanent)
  • servicii de informare generală prin intermediul bibliotecarului, de îndrumare a utilizatorilor în folosirea mijloacelor de informare şi asigurarea accesului liber la informaţie: împrumut, lectură la sediul bibliotecii;

Asigurarea accesului la Internet, la programe de aplicaţii şi la baze de date (legislaţie, etc); asigurarea posibilității de editare şi de prelucrare a documentelor; asigurarea asistenţei de specialitate pentru căutare în Internet şi în baze de date; efectuarea de servicii de tipărire la imprimantă, la cerere, în limita timpului şi resurselor disponibile(termen: pe tot parcursul anului)
Informarea permanentă a utilizatorilor şi a potenţialilor utilizatori sau popularizarea serviciilor şi a tuturor resurselor puse la dispoziţia lor de bibliotecă;(termen : Permanent)
Soluţionarea cererilor de documente pentru studiul în bibliotecă ori împrumut la domiciliu, înregistrarea volumelor de carte în fişa de circulaţie a utilizatorilor; scăderea lor atunci când se întorc din circulaţie şi intercalarea la raft a documentelor studiate;(termen : permanent)

Asigurarea accesul utilizatorilor la publicaţii, care nu există în colecţiile proprii, prin serviciul de împrumut interbibliotecar(termen : permanent)
Alcătuirea şi afişarea bibliografiei şcolare necesară pentru examene, concursuri; (termen : permanent)
Identificarea de noi surse de date biobibliografice privind personalitățile , în fondul de carte al Bibliotecii sau în mediul electronic şi completarea datelor in baza de date proprie privind ”Personalităţile locale”.(termen : pe tot parcursul anului)

2. Activităţi cultural-educative:

  • crearea și consolidarea deprinderilor de lectură la copii, precum și stimularea creativității și imaginației acestora, educația prin joc, învățarea și jocul în echipă , excursii imaginare în lumea poveștilor si organizarea unor zile literare: „Ziua de basm”, „Ziua poveştilor” , alte activități stabilite în parteneriatele încheiate cu școlile din comuna etc. ocazie de promovare a voluntariatului si a muncii în echipă. Termen : Permanent

Promovarea Bibliotecii şi a serviciilor oferite prin organizarea periodica a vizitelor claselor de elevi la biblioteca; Termen : conform calendarului
Întocmirea şi afişarea la loc vizibil a calendarului aniversărilor culturale pentru anul 2020 prin care s-a urmărit marcarea evenimentelor culturale importante ale anului 2020; Termen : Permanent
Organizarea de vitrine, standuri, expoziţii de carte şi prezentări de cărţi conform aniversărilor stabilite în calendarul cultural pentru promovarea colecţiilor şi marcarea aniversărilor sau comemorărilor unor personalități culturale de însemnătate locala sau naţională; Termen : Permanent
Participarea la diverse activităţi culturale desfăşurate la nivel de judeţ sau localitate, ne referim aici la promovarea moștenirii culturale, prin activități de pregătire a tineretului privind istoria si tradiţiile moştenite de generaţii, cântecele si dansurile tradiţionale; Termen : Permanent
Continuarea activităţilor desfăşurate în cadrul parteneriatelor cu şcolile care au ca obiective: familiarizarea elevilor în utilizarea eficientă a colecţiilor şi serviciilor oferite de bibliotecă , orientarea şi educarea lecturii elevilor, provocarea la lectură şi informare;Termen : conform calendarului din acordurile de parteneriat cu şcolile
Iniţierea şi îndrumarea utilizatorilor şi în special a elevilor în întocmirea unei bibliografii, în utilizarea materialelor de referinţă , elaborarea materialelor tematice, a referatelor şi a altor lucrări, utilizând diverse resurse informaţionale;Termen : Permanent
Orientarea lecturii cititorilor ţinând seama de vârsta, pregătirea, aspiraţiile şi interesele individuale ale acestora prin diverse activităţi inclusiv de lectură publică (In perioada de vacanţă săptămânal va fi organizată ora de lectură în parc, fiind şi foarte aproape de bibliotecă);Termen : Permanent

3. Colecţii:

Catalogarea şi indexarea publicaţiilor curente prin înregistrarea elementelor bibliografice, a indicilor CZU şi a celorlalte elemente de identificare a resurselor, atât pentru titlurile noi intrate în 2020, cât si pentru cele rămase neprelucrate, intrate în anul 2019 ; Termen de realizare: permanent
Încasarea contravalorii penalizărilor, a corespondenţei precum şi a documentelor pierdute; Termen: permanent
Gestionarea cererilor primite şi a documentelor rezervate precum şi înştiinţarea solicitanţilor; Termen: permanent
Efectuarea completărilor şi modificărilor în înregistrările şi pe fişele pentru titlurile aflate în colecţiile bibliotecii, la care s-au achiziţionat noi exemplare; Termen de realizare: permanent
Selectarea documentelor care necesită operaţiuni de recondiţionare , reparare ori completarea prin copiere a acelor documente care au pagini lipsă, prelucrarea documentelor si intercalarea la raft. Termen : Permanent
Analiza şi propunerea de scoatere din circulaţie a documentelor perimate din punct de vedere fizic şi ştiinţific şi întocmirea documentaţiei în vederea casării şi scoaterii lor din gestiune; Termen: noiembrie 2020
Scăderea din evidenţa primară şi individuală a datelor înscrise în borderourile cu cărţi pierdute şi achitate de cititori, sau a celor uzate fizic, conform normelor de scoatere din evidenţe; Termen : decembrie 2020
Verificarea gestionară a documentelor de bibliotecă conform legislaţiei în vigoare, Termen: iunie-august 2020
Gestionarea utilizatorilor restanţieri, respectiv selectarea acestora, întocmirea de tabele cu datele de identificare, titlurile şi numerele de inventar ale documentelor împrumutate de peste 6 (şase) luni;Termen : ianuarie – februarie 2020
Completarea evidenţelor, a corespondenţei şi a documentaţiei necesare completării judicioase şi ritmice a colecţiilor, întocmirea confirmărilor de primire a proceselor verbale de donaţie etc.; Termen de realizare:lunar
Informatizarea evidenţelor de bibliotecă; Termen de realizare: permanent
Primirea stocurilor cu volumele de carte în bibliotecă, confruntarea acestora cu înscrisul din actele însoțitoare, verificarea integrității acestora; Termen de realizare:permanent
Înregistrarea datelor de evidentă primară şi individuală pentru documentele intrate în inventar pe parcursul anului 2020. Constituirea de RMF; Termen: permanent
Prelucrarea fizică biblioteconomică a documentelor nou intrate în bibliotecă în vederea introducerii lor în circuitul lecturii; Termen de realizare: permanent
Întocmirea actelor de intrare/ieşire pe anul în curs în vederea legării în volum şi a arhivării; Termen de realizare: anual

4. Alte activităţi specifice:

Elaborarea situaţiilor statistice ale bibliotecii; Termen de realizare: anual
Perfecţionarea pregătirii profesionale prin participarea la cursurile şi întâlnirile de specialitate organizate de instituţii abilitate;Termen: conform adreselor din partea Bibliotecii Județene – coordonator metodic judeţean.
Participarea la schimburi de experienţă şi alte evenimente organizate la nivel judeţean de către Biblioteca Judeţeană Neamț; Termen: conform adreselor primite
Activităţi administrativ-gospodăreşti prin igienizarea spaţiilor de lucru şi asigurarea funcționalităţii lor. Termen: permanent
Activităţi de întreţinere a documentelor şi alte activităţi specifice care nu au putut fi prevăzute; Termen: permanent

Biblioteca comunală ”Mihail Kogălniceanu” Răucești se află în centrul comunei, în apropierea Școlii Gimnaziale.
Prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Răucești nr.10 din 26.02.2015 se aprobă atribuirea denumirii ”Mihail Kogălniceanu”, Bibliotecii comunale Răucești, cu sediul în satul Răucești, nr. 300 B, deoarece biserica si clădirea primei școli din Răucești de Jos, înființată în anul 1865, sunt ctitorii ale lui Mihail Kogalniceanu, din perioada în care era prim ministru, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza.
În semn de recunoștință, Biblioteca comunală și Școala din Răucești de Jos îi poartă numele acestui important om politic si istoric al poporului nostru.
Programul bibliotecii: luni-vineri 8:00 – 16:00
Adresa bibliotecii (poștală, electronică): bibcom_raucesti@yahoo.com
*Acest program a fost întocmit in baza Regulamentului de Organizare si funcționare a bibliotecilor publice si a Legii bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificările si prevederile in vigoare.
Skip to content